Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach
w naszej szkole rozpoczynamy rok szkolny w trybie stacjonarnym.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie uczą się w szkole wg planu lekcji, który otrzymają 1 września 2020 r od swoich wychowawców. Klasy  rozpoczynają lekcje o różnych porach, zaś przerwy międzylekcyjne ustalone są zgodnie z dotychczasowym systemem organizacji pracy.

Dodatkowe wytyczne epidemiologiczne

  • Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia i nie przemieszczają się po terenie szkoły.
  • Uczniowie powinni zakrywać usta i nos (maseczką, chustą itp.) w częściach wspólnych (hole, szatnie schody itp.)
  • Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk, zwłaszcza przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
  • Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły oraz na jej terenie w wyraźnie oznaczonych miejscach.
  • Osoby postronne (interesanci) wchodzą na teren szkoły wyłącznie wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja dłoni).

WAŻNE!

  • Prosimy o niezwłoczne przekazywanie do sekretariatu informacji o nieobecności dziecka spowodowanych objęciem kwarantanną.
  • Prosimy o nieprzysyłanie do szkoły dzieci wykazujących jakiekolwiek symptomy choroby, infekcji itp.
  • Informujemy, że w przypadku zauważenia u dziecka  w ciągu pobytu w szkole jakichkolwiek oznak chorobowych, dziecko zostanie natychmiast odizolowane, a rodzic telefonicznie zobligowany odebrania go ze szkoły.

Przekazujemy także informacje otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: