ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
mgr Monika Szymańska – Spręga
specjalista z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej i neurologopedii (urlop)
mgr Klaudia Borecka
mgr Dominika Kuczkowska
mgr Magdalena Deik
 

 

Zadania szkolnego logopedy
Głównym zadaniem prowadzonych zajęć logopedycznych jest osiągnięcie przez dzieci odpowiedniej sprawności językowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Istotne staje się zatem usunięcie wszelkich zakłóceń komunikacji językowej, likwidowanie barier w mówieniu oraz korygowanie wad wymowy. Opracowywane programy zajęć logopedycznych dostosowane są zawsze do potrzeb i indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Większość zaburzeń mowy można zlikwidować bądź złagodzić, jeśli terapię rozpocznie się we wczesnym okresie szkolnym. Z kolei nieleczone w porę zaburzenia przechodzą w nawyk, który pozostaje i utrwala się. Zaburzona mowa jest przyczyną niepowodzeń szkolnych, dlatego wśród dodatkowych zajęć oferowanych przez Szkołę Podstawową w Sierakowicach, są zajęcia logopedyczne, odbywające się na trzech płaszczyznach, tj. diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej.
1. Profilaktyka ( zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):
• stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej;
• stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;
• czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej;
•  prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną, w tym:
a) ćwiczeń ortofonicznych,
b) słuchowych,
c) rytmicznych,
d) usprawniających narządy artykulacyjne,
e) ćwiczeń oddechowych,
f) dykcji;
• współpraca z nauczycielami – uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u dzieci;
• współpraca z rodzicami w ramach „lekcji otwartych”, wywiadówek i konsultacji organizowanych przez szkołę.
2. Diagnostyka ( rozpoznawanie zaburzeń językowych):
• przeprowadzenie badań przesiewowych mowy na początku każdego roku szkolnego;
• diagnoza logopedyczna w oparciu o dostępne kwestionariusze badania mowy;
• udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom.
Diagnoza logopedyczna określa charakter wady ( rodzaj i stopień nasilenia) oraz przyczyny jej powstania. Pozwala na zaprogramowanie odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. Każde badanie diagnostyczne obejmuje zatem:
a) ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego oraz czucia narządów mowy (kinestezja artykulacyjna),
b) ocenę rozwoju słuchu fonemowego,
c) ustalenie rodzaju nieprawidłowo artykułowanych głosek oraz sposobu ich wymawiania (określenie wad wymowy),
d) ustalenie przyczyn zaburzeń artykulacji,
e) ocenę rozwoju mowy,
f) ocenę wpływu wady wymowy na proces komunikowania się oraz ogólne funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią.
3. Terapia ( usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc dzieciom w przezwyciężaniu problemów z  mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem):
• objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;
• systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych;
• korygowanie wad wymowy;
• usprawnianie procesu komunikacji językowej;
• rozwijanie funkcji  wzrokowo – ruchowo – słuchowych;
• udzielanie porad i wskazówek;
• prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych zawierających materiał słowno – obrazkowy do utrwalania w domu;
•  instruowanie nauczycieli i rodziców o sposobach korekty wad wymowy dzieci objętych terapią.