Obszary działań zaplanowane na rok szkolny 2023/2024:

 • zapoznanie się z potrzebami uczniów w wieku 6-15 lat (diagnoza) i w grupie;
 • niwelowanie, eliminowanie lęku i poczucia zagrożenia, obaw przed porażką,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość;
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem i nowymi sytuacjami;
 • uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych – poprawa relacji
  uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic;
 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży np. „Czytam z klasą” w klasach młodszych,
  „Czytające Świetliczaki”,
 • kształtowanie w dalszym ciągu u uczniów postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla
  innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji;
 • kontynuacja działań wychowawczo – profilaktycznych na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej oraz potrzeb uczniów i ich rodziców /opiekunów prawnych;
 • kontynuowanie działań prozdrowotnych w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”;
 • kontynuowanie działań związanych z szeroko rozumianym poczuciem bezpieczeństwa w tym bezpiecznym korzystaniem z Internetu z
  naciskiem na czyhające cyber – zagrożenia, hejt w sieci,
 • uwrażliwienie na niepotwierdzone tzw. fake-newsy pojawiające się w massmediach,
 • monitorowanie sytuacji związanej ze stosowaniem używek przez młodzież (alkohol, papierosy, e- papierosy, narkotyki oraz inne środki odurzające),
 • szukanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;
 • kontynuowanie działań związanych z integracją nawiązywaniem pozytywnych relacji dzieci i młodzieży podczas aktywności organizowanych na rzecz klasy, szkoły, środowiska, kraju;
 • zorganizowanie warsztatów, podczas których realizowane będą założenia kampanii profilaktycznej „Rodzina na Tak” mającej na celu ułatwienie rozpoznawania przez dzieci klas I-IV własnych emocji, potrzeb oraz poleganiu na „zaufanych dorosłych” i ich znaczenia w
  życiu codziennym. Uczniowie w klasach V-VIII będą mieli możliwość uczyć się rozmawiać o swoich problemach z zaufanymi dorosłymi i korzystać z ich wsparcia, akceptować swoje emocje i samych siebie,
 • uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka (wolontariat, tolerancja, niepełnosprawność);
 • kontynuowanie niezbędnych działań w razie przejścia w tryb nauczania zdalnego;
 • zorganizowanie dla nauczycieli i rodziców /opiekunów prawnych/ spotkania związanego z rozwojem i potrzebami uczniów w wieku 3-15 lat (komunikacja i relacje społeczne, zdrowie, bezpieczeństwo);
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych przez podjęcie działań wdrażających rekomendowany program profilaktyczny UNPLUGGED,
 • kontynuowanie działań rozwijających postawy kulturalnego zachowania.