Obszary działań zaplanowane na rok szkolny 2021/2022

 • zapoznanie się z potrzebami uczniów w wieku 6-15 lat (diagnoza) i w grupie;
 • niwelowanie skutków izolacji spowodowanej edukacją zdalną w okresie pandemii COVID-19: eliminowanie lęku i poczucia zagrożenia, obaw przed porażką, wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość; uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem; uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych – poprawa relacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic;
 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży np. „Czytam z klasą” w klasach młodszych, „Czytające Świetliczaki”,
 • kształtowanie w dalszym ciągu u uczniów postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji;
 • kontynuacja działań wychowawczo – profilaktycznych na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej oraz potrzeb uczniów i ich rodziców /opiekunów prawnych/ z uwzględnieniem sytuacji w trakcie i po COVID- 19;
 • kontynuowanie działań prozdrowotnych w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz utrwalenie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19;
 • kontynuowanie działań związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu z naciskiem na czyhające cyber – zagrożenia, monitorowanie sytuacji związanej ze stosowaniem używek przez młodzież (alkohol, papierosy,             e- papierosy, narkotyki oraz inne środki odurzające), szukanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;
 • kontynuowanie działań związanych z integracją dzieci i młodzieży podczas aktywności organizowanych na rzecz klasy, szkoły, środowiska, kraju;
 • uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka (wolontariat, tolerancja, niepełnosprawność);
 • kontynuowanie niezbędnych działań w razie przejścia w tryb nauczania zdalnego;
 • zorganizowanie dla nauczycieli i rodziców /opiekunów prawnych/ spotkania związanego z rozwojem i potrzebami uczniów w wieku 6-15 lat (komunikacja i relacje społeczne, zdrowie, bezpieczeństwo);
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych przez podjęcie działań wdrażających rekomendowany program profilaktyczny UNPLUGGED.