Placówka powstała jako szkoła parafialna prawdopodobnie w 1686 r. i istniała do III 1872 r.; w latach 1702, 1711 wspomina się o niej w relacjach z okazji wizytacji bpa K. Szaniawskiego.
1. W latach 1766-1772 brak informacji.
2. Pod zaborem pruskim w 1780 r. reaktywowana w Gowidlinie i utrzymywana przez rząd i okolicznych mieszkańców.
3. W 1819 r. istnieje jako jedna z trzech szkół parafialnych (nauczycielami byli katolicy).
4. W 1851 r. w szkole uczy się 80 dzieci (67 katolików, 13 ewangelików). Nauczycielem był Korneliusz Waskowski.
5. W latach 1872-1892 placówka ta działała jako szkoła jednoklasowa, w której uczyło się 128 dzieci, a nauczycielem był Adolf Tempski (wg źródeł kościelnych z 1887 r.). Do 1877 r. lekcje odbywały się w budynku wynajmowanym od miejscowego właściciela ziemskiego R. von Łaszewskiego przy szosie prowadzącej do Puzdrowa.
6. W kwietniu 1877 r. oddano do użytku nowy budynek, rozbudowany w 1894 r.
7. W 1892 r. wynajęto pomieszczenia na drugą klasę u właściciela tartaku Lewińskiego.
8. W latach 1890-1903 szkoła była corocznie wizytowana przez rejonowego inspektora. Podczas wizytacji w 1903 r. wymienia się Alberta Kreftę. Jest to uczeń z bardzo dobrymi wynikami w nauce.
9. W 1884 r. szkoła otrzymuje bibliotekę od rządu pruskiego. Znajdowały się w niej 53 książki.
10. W latach 1892-1894 istniały dwie klasy.
11. 14 I 1892 r. uczniowie wzięli udział w wiecu szkolnym, żądając wprowadzenia języka polskiego.
12. Od 1904 r. placówka posiada już cztery klasy.
13. W XI 1906 r. pierwsza w parafii przystępuje do strajku szkolnego.
14. W 1917 r. utworzono piątą klasę.
15. Stosowano trzystopniową skalę ocen:
a) prawidłowa (1),
b) przeciętna (2),
c) niedostateczna (3).
16. Obowiązywały następujące przerwy w nauce:
a) ferie wielkanocne,
b) zielonoświąteczne,
c) letnie (żniwne),
d) jesienne (kartoflane),
e) bożonarodzeniowe,
f) przerwa wakacyjna.
17. Szkołę finansował:
a) skarb państwa,
b) właściciel majątku ziemskiego w Sierakowicach,
c) zarząd gminy,
d) kasy kar (np. za uchylanie się od obowiązków szkolnych),
e) darowizny.
18. Organizowano następujące uroczystości:
a) ku czci zmarłych władców pruskich ( Wilhelma II, Fryderyka II i Fryderyka III oraz kanclerza Bismarcka,),
b) 500-lecie panowania Hohenzollernów (21.10. 1915 r.),
c) jubileusz Rzeszy Niemieckiej ( 18.01.1896 r.), Święto Szkoły (po raz pierwszy 19.10.1891 r.).
19. Po odzyskaniu niepodległości, od 1920 r. funkcjonuje szkoła sześcioklasowa, w 1921 r. liczyła 304 dzieci i 3 nauczycieli. W tym samym roku z inicjatywy Rady Opieki Społecznej utworzono komitet gwiazdkowy z ks. B. Łosińskim na czele. Rok szkolny 1922-1923 rozpoczął się 1 lipca. Nowo mianowaną nauczycielką została p. Paulina Hincówna. Zimą panowała w Sierakowicach odra, więc szkoła była zamknięta przez 2 tygodnie.
20. 28.04.1923r. przybył do Sierakowic prezydent S. Wojciechowski. Szkoła uczestniczyła w uroczystości powitania.
21. W 1924 r. założono polską bibliotekę, która liczyła 300 książek.
22. 13.11.1926r. odbyła się w tutejszej szkole konferencja rejonowa, której przewodniczył Trzebiatowski.
23. W 1930r. miała miejsce konferencja rodzicielska na temat „Współpraca domu rodzicielskiego ze szkołą”. Odczyt wygłosił Borek.
24. Rok szkolny 1930/31 zapisał się niską frekwencją (50% ), z powodu ostrej zimy.
25. W r. szk. 1932/33 rozporządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego wprowadzono nową organizację szkoły (zmniejszono liczbę klas z 7 do 6).
26. W latach 1920-1936 uroczyście obchodzono Święto Niepodległości ( w szczególności 1930r.), 3 Maj, Święto sadzenia drzew, 15.02.1930r.10 rocznicę wkroczenia wojska na Pomorze.
27. 3.11.1931r. dokonano otwarcia Publicznej Szkoły Dokształcającej. Nauczano tam religii, języka polskiego, rysunków z geometrią, przyrody, geografii, historii, rysunków, robót ręcznych, śpiewu, „ćwiczeń cielesnych”. Liczba godzin tygodniowo wahała się od 18 do 30 na klasę.
Obowiązywała następująca skala ocen:
– bardzo dobry (5),
– dobry (4),
– dostateczny (3),
– niedostateczny (2).
Zajęcia lekcyjne odbywały się w 4 budynkach:
1) przy drodze do Puzdrowa (obecnie ul. Przedszkolna),
2) 3 budynki mieściły się przy ul. Lęborskiej.
Nauczyciele podnosili kwalifikacje poprzez udział w konferencjach rejonowych (06.10.1931r.,12.03.1935r. w Sierakowicach).
28. Szkoła wizytowana była przez okręgowego wizytatora szkół 22.04.1932r. i 17-18.10.1935 r.
29. W roku szkolnym 1934/35 wprowadzono w kl. III-IV nowe programy. Dla ubogich uczniów zakupiono podręczniki.
30. W 1935r. po śmierci J. Piłsudskiego w szkole obowiązywała półroczna żałoba. Do wybuchu II wojny światowej rok szkolny i wszelkie uroczystości rozpoczynały się mszą świętą w miejscowym kościele.
31. Lata wojny i okupacji oraz początki Polski Ludowej nie są udokumentowane; lekcje odbywały się podobnie jak wcześniej w czterech budynkach szkolnych.
W 1959 r. oddano do użytku nowy budynek przy ulicy Dworcowej (obecnie Zespół Szkół Zawodowych i Agrobiznesu).
32. Po wprowadzeniu w 1958 r. „zasady świeckości szkoły” lekcje religii odbywały się w salce katechetycznej i w kościele, usunięto też z sal szkolnych krzyże. Kierownikiem szkoły w l. 1945-1967 był obywatel Stanisłw Moś.
33. W 1967 r. przyznano szkole etatowego bibliotekarza. Była nią p. Klara Węsierska. Pełniła ona tę funkcję do XII 1976 r. Szkoła borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi (niedokończona budowa nowej szkoły), brak nauczycieli-specjalistów, brak pomocy naukowych. Poziom dydaktyczno-wychowawczy był niski, ok. 50% rodziców (ze środowisk robotniczych i chłopskich) nie przejawiało zainteresowania edukacją swoich dzieci ( wg. Kroniki szkoły z r. szkol. 1967-1968).
34. W grudniu 1967 r. wprowadzono nową formę pracy Rady Pedagogicznej ( komisje klas I-IV oraz V-VIII i plenum RP ).
35. We wrześniu 1968 r. zakupiono książki do biblioteki. Znajdowało się w niej wtedy 3411 egzemplarzy .
36. W r. szk. 1968-1969 zorganizowano w tutejszej szkole łączone klasy specjalne II i III ( liczyły one 14 uczniów ), zajęcia prowadziła p. Jadwiga Dejk.
37. W r. szk. 1968-1969 odbywały się zebrania szkoleniowe dla dorosłych w ramach tzw. Pedagogizacji rodziców.
38. Od 16 XI 1969 r. do 27 IV 1970r. Dla nich też zajęcia odbywały się w powołanym Uniwersytecie Wiedzy Powszechnej.
39. 30 I 1969 r. szkołę odwiedził redaktor „Nowej Wsi”.
40. Od 2 II do 10 II 1970 r. zawieszono zajęcia z powodu epidemii grypy.
41. 21 X 1974 r. pieśń „Ojczyzna jedyna” oficjalnie zatwierdzona została jako hymn szkoły.
42. W maju 1975 r. oddano do użytku asfaltowe boisko, a w 1984 r. budynek szkolny przy ul. Kubusia Puchatka 1.
43. Dnia 24 IX 1988 r. odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Floriana Ceynowy oraz zatwierdzenia hymnu. Szkoła odwiedzana była przez osobistości i mężów stanu.
44. Począwszy od 1968 r. organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Polsce i poza jej granicami. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, imprezach sportowych, w akcjach charytatywnych: w 1968 r. gromadzono środki na budowę pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, zaś w latach 1984-1985 sprzedawano cegiełki na budowę Pomnika Matki Polki. Uczniowie włączają się też do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczyli w akcji wykopkowej ( w PGR Gaśnica, PGR Łebunia). Coroczny kalendarz imprez uzależniony był od polityki oświatowej.
45. W latach 60-tych oraz 70-tych organizowano akademie, uroczystości i imprezy z okazji Rewolucji Październikowej, święta Ludowego Wojska Polskiego, 1 Maja, Rajdy Przyjaźni (1968), Żakinadę (1969).1970 r. obchodzono jako Rok Leninowski. Organizowano uroczystości z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy i inne.
46. W ostatnich latach do dnia dzisiejszego obchodzi się uroczyście: 11 listopada, Dni Patrona, Wigilię, Andrzejki, Nowy Rok, Dzień Dziecka, Dzień Matki, pożegnanie absolwentów.
47. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w kołach. Liczba nauczycieli uzależniona jest od ilości uczniów i ilości oddziałów.
48. Grono pedagogiczne podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach rejonowych, szkoleniach rad pedagogicznych, kursach, podejmowanie studiów podyplomowych.
49. Szkoła kilkakrotnie była wizytowana przez kuratorium (ostatnia ocena z 2006r. – szczególnie wyróżniająca). Zwrócono wówczas uwagę na ciekawe inicjatywy. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującą 6-stopniową skalą ocen w klasach IV-VI i oceną opisową w klasach I-III.
50. Obowiązują następujące przerwy w nauce: wakacyjna, ferie zimowe, przerwa wiosenna, świąteczno-noworoczna.
51. 1 IV 1992 r. placówka przejęta została przez Samorząd Gminy w Sierakowicach.
52. Od 1998 r. szkoła uczestniczy w programie Socrates Comenius. W roku 2000 mury szkoły opuścił ostatni rocznik ósmoklasistów. W latach 1995-96 przy szkole działało Studium Podyplomowe Edukacji Regionalnej i Alternatywnej. Od 1999r. w nowym budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Współpracuje ze szkołą z Podbrzezia na Litwie. W V i X 1999 r. szkołę odwiedziła delegacja z Podbrzezia. W X 1999r. nauczyciele wzięli udział w konferencji wojewódzkiej „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe”. W r. 2000 nagrodzono i wyróżniono program innowacyjny pod hasłem „Dzieci kaszubskie”.