W październiku i listopadzie 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 imienia F. Ceynowy w Sierakowicach przeprowadzony był audyt przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z protokołem z w/w audytu w Szkole Podstawowej nr 1 imienia F. Ceynowy w Sierakowicach z dnia 28 listopada 2023 roku, otrzymanego 29 listopada 2023 roku w Podsumowaniu znalazł się zapis „W wyniku audytu ustalono (…) nieprawidłową liczbę uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego zawyżono o 1 ucznia”.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu nr 2201-ICA.52.35.1.2023.15 z dnia 28 listopada 2023 r. z audytu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. F. Ceynowy w Sierakowicach informuję, że pouczono osoby odpowiedzialne za obsługę SIO, aby zwracać szczególną uwagę na uczestnictwo uczniów w zajęciach zaplanowanych przez szkołę, by zgodnie ze stanem faktycznym korygować dane zawarte w SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego.

Ponadto zakupiono szkolenie dla pani sekretarz szkoły z zakresu: „SIO – wprowadzanie i weryfikacja danych subwencyjnych”, które odbyła 19 grudnia 2023 roku.

Pełna dokumentacja z przeprowadzonego audytu znajduje się w dokumentacji szkoły.