Regulamin „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

1. „Szczęśliwy numerek” obowiązuje w szkole Podstawowej im. F. Ceynowy w Sierakowicach w klasach I-VIII

2. „Szczęśliwy numerek” to wylosowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.

3. Wylosowany numerek umieszcza się w gablocie w widocznym miejscu.

4. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje automatycznie zwolniony w danym dniu z pytania ustnego, niezapowiedzianej kartkówki, nie ponosi konsekwencji wynikających z nieprzygotowania do lekcji, braku zadania domowego lub nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego.

5. Uczeń posiadający danego dnia „szczęśliwy numerek” ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

6. Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu „szczęśliwego numerka” daną partię materiału jest zobowiązany nadrobić, tj. napisać kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela oraz posiadać pracę domową na następną lekcję.

7. Jeżeli uczeń, pomimo wylosowania „szczęśliwego numerka”, będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę – może to zrobić.

8. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych.

9. Losowanie „szczęśliwego numerka” odbywa się przed pierwszą lekcją przez 5 dni w tygodniu przez ucznia dyżurującego na holu głównym zawsze w obecności opiekuna Samorządu uczniowskiego lub wicedyrektora szkoły.

10. W puli numerów, ostatnią liczbą stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole. Losowany jest tylko jeden numer w jednym dniu.

11. W jednym tygodniu tylko raz może zostać wylosowany ten sam „szczęśliwy numerek”.