Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Kolejowa 17
83 – 300 Kartuzy
Numer telefonu:
sekretariat: (0 58) 58 736-63-74

Adres e-mail:
ppp-kartuzy@wp.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydaje opinie w sprawach:

1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
2. Pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
3. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
4.Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
8. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
10. Innych określonych w odrębnych przepisach.

DODATKOWE INFORMACJE I FORMULARZE MOŻNA UZYSKAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO p. Danuty Fiedoruk oraz na stronie internetowej poradni (ZOBACZ)