Uwaga!

Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach do świetlicy przyjmowane będą dzieci obojga rodziców lub osób samotnie wychowujących dzieci wyłącznie pracujących oraz uczniowie dowożeni autobusem szkolnym z miejscowości: Stara Maszyna i Mrozy.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • 1. WSTĘP
 1. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, w szkole organizowane są odrębne świetlice (dla uczniów młodszych i starszych).
 3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

– zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

– pomoc w odrabianiu zadań domowych,

– organizowanie gier i zabaw ruchowych,

– organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

– współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,

– wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

– pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,

– zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej,

– kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

– samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

 

 • 2. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
 1. Upoważnieni do korzystania ze świetlicy są uczniowie klas 0-VIII Szkoły Podstawowej
  nr 1w Sierakowicach:

– dojeżdżający na zajęcia autobusem szkolnym,

– uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych
ze względu na wykonywaną pracę zawodową (wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy
o zatrudnieniu – zał. 2 do Regulaminu), uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii/etyki zgodnie z wolą rodzica, – w szczególnych przypadkach inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

 1. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym jest obowiązkowy.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać także dzieci 5 i 6-letnie zapisane do grup „0”.
 3. Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się na podstawie karty zgłoszenia dziecka (Zał. nr 1 do Regulaminu) oraz zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu (Zał. nr 2 do Regulaminu), składanych w sekretariacie szkoły do momentu wyczerpania miejsc w grupach wychowawczych. Zał. nr 2 nie jest obowiązkowy w przypadku uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym.
 4. Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy.

 

 • 3. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy (przydziały obowiązków).

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej.
 2. Plany miesięczne pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.
 3. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.
 5. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.
 6. Regulamin świetlicy, regulamin dowozów oraz procedury obowiązujące w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica czynna jest w godzinach 6.40-16.00. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 16:00. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku trzykrotnego nieodebrania dziecka o wyznaczonej godzinie, dziecko zostaje skreślone z listy.
 2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy za zgodą dyrektora szkoły.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 4. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
 5. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły.
  Plany miesięczne pracy świetlicy opracowywane są w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, podstawę programową kształcenia ogólnego i zainteresowania uczniów.
 6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.
  W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 8. Zakup wszelkich pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych materiałów finansowany jest z funduszy szkolnych, dochodu z organizowanych kiermaszów, zbiórek, od sponsorów oraz dowolnych darowizn od rodziców uczniów.
 9. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mają możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, do której udają się pod opieką wychowawcy.
 10. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 11. W świetlicy obowiązuje zmienne obuwie.
 12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.

 

 • 4. ZASADY OGÓLNE
 1. Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy.
 2. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z wychowawcami świetlicy w kwestii bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka.
 3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz planem ewakuacji przez nauczycieli świetlicy.
 5. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły przez uczniów.
 7. Rodzice uczniów klas 0-III przyprowadzają dziecko pod drzwi szkoły, gdzie jest odbierane
  przez nauczyciela (od 6.40 do 7.45) i przebywają w świetlicy grup „0” pod jego opieką. Po tym czasie uczniowie przechodzą do świetlicy klas I-III.
 8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zgłoszone w karcie zapisu.
 9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 10. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 11. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji przekazywanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 12. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 13. Osobom nieupoważnionym lub rodzicom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał inną upoważnioną osobę wymienioną w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 14. Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 15. Rodzic odbiera dziecko ze świetlicy oczekując na niego przed szkołą. Wcześniej informuje o fakcie odbioru pracownika portierni. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, smartwatch, umawiać się z nim przed szkołą.
 16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić w sekretariacie szkoły lub poinformować nauczycieli świetlicy.
 18. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które nie dotarło do świetlicy lub samowolnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.
 20. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem, regulamin dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

 

 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
 1. Wychowanek ma prawo do:

– respektowania swoich praw i obowiązków,

– uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

– rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

– rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

– życzliwego, podmiotowego traktowania,

– swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

– uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

– właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego),

– poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

– korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw,

– korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

 

 1. Uczniowie w świetlicy powinni:

– przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa podczas pobytu
w świetlicy, sali gimnastycznej lub boisku i placu zabaw, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,

– zostawiać tornister i inne rzeczy osobiste w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

– stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,

– informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

– meldować wychowawcom wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,

– aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,

– ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,

– zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

 

Do pobrania:

Zał. 1 – Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Zał. 2 – Wzór zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu rodzica