PEDAGOG SZKOLNY  :: Wioletta Szulc – gabinet 47 (I piętro)
Plan pracy pedagoga szkolnego 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:30-14:30 08:45-09:45
10:30-11:45
08:45-14:45 07:45- 08:45
09:45-10:45
11:30-14:3
07:45-09:45
10:30-11:3

Dodatkowe konsultacje:
Poniedziałek: 08:00-08:30
Wtorek: 08:15-08:45

PEDAGOG SPECJALNY  :: Joanna Kozłowska – gabinet 52 (I piętro)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.45-10.30
10.45-11.30
11.40-12.25
8.55-9.40
9.45-10.30
11.40-12.25
10.45-11.30
11.40-12.25
12.50-13.35
13.45-14.30
10.45-11.30
11.40-12.25
12.50-13.35
9.45-10.30
10.45-11.30

Dodatkowe konsultacje:
Środa: 14:35 – 15:35

 

Pedagog szkolny pełni w szkole zadania w zakresie:

• diagnozy i rozpoznawania indywidualnych potrzeb psychicznych, poznawczych i społecznych uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
• pomocy w organizowaniu działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych na terenie szkoły;
• prowadzenia działań i pomocy w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się uczniów;
• udzielania rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych;
• współpracy z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;
• prowadzenia indywidualnych porad dla uczniów w zakresie eliminowania napięć psychicznych i emocjonalnych oraz rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych;
• organizowania pomocy dla uczniów w zakresie wyrównywania braków wiadomości i umiejętności szkolnych;
• organizowania pomocy dla rodziców w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych uczniów;
• organizowania i prowadzenia zajęć, warsztatów i pogadanek w zakresie profilaktyki; przeciwdziałania patologiom społecznym; sposobu rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie sytuacjach trudnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
• organizowania i udzielania różnych form wsparcia i pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
• prowadzenie doradztwa pedagogiczno – psychologicznego dla rodziców i nauczycieli;
• prowadzenie działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym.