Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.) uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

  • Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki) zamieszkani na terenie gminy Sierakowice –  w terminie do dnia 15.09.2019r. w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Sierakowicach (Urząd Gminy pok. 305, II piętro).

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawiająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa  w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) tj. kwota 528 zł.

Więcej informacji TUTAJ