Procedury wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach w związku z występowaniem COVID-19 obowiązujące od dnia 14.09.2020r

 

1) Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o odpowiednią, czystą i w razie potrzeby ochronną odzież.

2) Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m, natomiast gdy nie jest to możliwe, stosują środki ochrony osobistej.

3) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia na podstawie wytycznych MEN I GIS.

4) Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki, maski lub przyłbice.

5) Utrzymują wysoką higienę związaną z myciem i dezynfekcją stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców  z dodatkiem detergentu w temp. min 60 stopni  C i wyparzanie).

6) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz dezynfekują  stołówkę po każdej grupie.

7) Pracownicy stołówki dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracana jest uwaga na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren kuchni, towar zostawia
w bloku komunikacyjnym.

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej

 

1) Przed wejściem do stołówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

2) Uczniowie korzystający z posiłków, przed przyjściem do stołówki szkolnej, myją ręce mydłem albo dezynfekują  ręce.

3) Przy stolikach siadają  uczniowie z rówieśnikami z danej klasy. Obowiązuje zakaz przemieszczenia się między stolikami.

4) Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków. Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafiku żywieniowego.

5) Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręcze krzeseł
oraz wietrzy się stołówkę.

6) Nauczyciel dyżurujący w stołówce wspomaga personel obsługi pod względem dyscypliny.

 

Zasady zachowania w stołówce szkolnej

1) Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie imiennego bloczka obiadowego. Zachowuje odległości  oznaczone taśmą na podłodze stołówki.

2) Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu na stołówkę osobom niekorzystającym                          z dożywiania.

3) W stołówce uczniowie zobowiązani są zachowywać się jak najciszej.

4) W stołówce zabrania się  biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku. Jakakolwiek przemoc słowna i fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej oraz powiadomienia wychowawcy klasy.

5) Sztućce oraz naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem, są wydawane przez pracownika stołówki.

6) Po spożyciu posiłku uczeń zostawia naczynia na stoliku.

7) Zgubienie lub zniszczenie bloczka obiadowego uczeń zgłasza pracownikowi  stołówki.

8) Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się
w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej.

 

Wydawanie posiłków

  • Obiady wydawane są codziennie w godz. 11:50 -12:50

 

  1. a) grupa zerówek od 11:50-12:15
  2. b) klasy 1-3 od 12.20-12.35 (prawa strona sali)
  3. c) klasy 4-8 od 12.35-12.50 (lewa strona sali)

2) Jadłospis wywieszony jest w stołówce szkolnej.

3) Otrzymanie obiadu następuje na podstawie ważnego bloczka obiadowego.

4) Uczeń, który zgubi bloczek je obiad w drugiej kolejności .