W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wpływające oświadcznia rodziców uczniów o rezygnacji z usług profilaktyki zdrowotnej w stosunku do ich dzieci na terenie szkoły oraz o niewyrażeniu zgody na mierzenie dziecku temperatury, noszenie przez dziecko maseczki na terenie szkoły, zamykanie dziecka w izolatorium, przeprowadzanie na dziecku jakichkolwiek testów – na podstawie przepisów prawa, wyjaśniamy wątpliwości:

  1. Usługi profilaktyki zdrowotnej w stosunku do ich dzieci

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, której nie można sprawować w przypadku wyrażenia przez rodzica sprzeciwu, określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 736 ze zm.) – załącznik 4 do niego. Warunki realizacji testów przesiewowych zostały natomiast określone w części II załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia. Katalog ten nie zawiera zatem testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, co oznacza, że nawet w wypadku braku sprzeciwu rodziców zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad uczniami aktualnie nie obejmuje testów przesiewowych w kierunku COVID-19.

Reasumując – rodzic/opiekun prawny ma prawo wyrazić sprzeciw w stosunku do objęcia dziecka usługami profilaktycznymi. W takim przypadku wobec dziecka nie będą realizowane usługi profilaktyki zdrowotnej opisanej w wyżej wymienionych aktach prawnych.

  1. Pomiar temperatury

Jeśli chodzi natomiast o pomiar temperatury dzieciom oraz pobieranie ewentualnych wymazów wskazać należy, że w tym przypadku zgoda na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami wyrażana jest na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.).

Reasumując –  należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

  1. Noszenie przez dziecko maseczki na terenie szkoły

Zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, ze zm.) uczniowie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, jak również osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej, co do zasady nie mają obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w czasie pobytu na terenie jednostek oświaty, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

W oparciu o ww. akt prawny oraz działając na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach Zarządzeniem nr 2/2020/2021 z dnia 4 września 2020 r  postanowił co następuje: „W częściach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez wszystkich uczniów klas 1-8, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.” z datą 7 września 2020 roku.

Nałożenie takiego obowiązku przez dyrektora szkoły nie wymaga zgody rodziców. Dotychczas nie została stwierdzona niekonstytucyjność regulacji upoważniających dyrektora do wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek, zatem w obecnym stanie prawnym Zarządzenie jest obowiązujące i zgodne z prawem.

  1. Funkcjonowanie izolatorium na terenie szkoły

Wyznaczenie w szkole pomieszczenia lub obszaru do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych sugerujących koronawirusa nie służy pozbawianiu wolności, tylko odseparowaniu od innych osób osoby potencjalnie chorej na chorobę zakaźną, w dodatku pod opieką wyznaczonej osoby, do czasu odebrania ucznia przez rodzica, a nie w celu szykany lub karania. W ten sposób postępując na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych uprawnionego organu państwowego, dyrektor jednocześnie wypełnia swoje ustawowe obowiązki w zakresie zapewnienia w czasie stanu epidemii bezpieczeństwa wszystkich uczniów (i pracowników) — potencjalnie chorych oraz narażonych na zakażenie chorobą zakaźną — art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe. Odseparowanie może odbywać się się m.in. w warunkach domowych lub izolatorium (zob. art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). Działanie takie stanowi obowiązek, a nie tylko uprawnienie, personelu szkoły lub przedszkola i nie jest wymagane uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego.