Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021 [Aktualizacja: 14.01.2021 r.]

I. Zasady organizacji pracy w szkole.

 1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniom klas 0 – 3 zapewnia się stacjonarne zajęcia edukacyjne.
 2. Plan zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, organem prowadzącym i służbami sanitarnymi.
 3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. W sali gimnastycznej mogą przebywać trzy grupy uczniów. Po zajęciach na koniec dnia używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 9. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Nauczyciel klas 0-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych
  do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela w sali, na boisku lub po 2 grupy maksymalnie na jednym holu.
 12. Na boisku mogą przebywać grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się
  ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
  do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 15. Nie zaleca się organizowania wyjść poza teren szkoły.
 16. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
  z uczniami oraz nauczycielami.
 19. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 20. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub
  w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 21. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 22. Jeśli dziecko choruje na alergię i jej objawy mogą wskazywać chorobę zakaźną rodzic jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie o chorobie.
 23. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 24. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły i należy ten fakt jak najszybciej zgłosić do szkoły.
 25. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 26. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu
  do szybkiej komunikacji.
 27. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone
  w izolatce z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 28. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy powinna zgłosić się do portierni, wylegitymować się i poczekać w wyznaczonym miejscu na przyprowadzenie dziecka.
 29. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły.
 30. W częściach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez wszystkich uczniów klas 1-8, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

II. Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji oraz jak najszybciej zgłaszają ten fakt do szkoły.
 4. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa z której może ono korzystać
  w szkole.
 5. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 6. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się
  do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 9. Rodzice uczniów dojeżdżających są zobowiązani w wyposażenie dziecka w maseczkę i poinstruowanie go, że w autobusie jest obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowania dystansu pomiędzy pasażerami.
 10. Przy wejściu do szkoły wszyscy dezynfekują ręce oraz zakładają maseczki lub przyłbice zakrywające ust i nos.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.