AKTUALIZACJA z dn. 16.12.2021 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 roku oraz wynikającego z niego Zarządzenia nr 19/2021/2022 Dyrektora Szkoły z dn. 15 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach wprowadza się dla klas 1-8 nauczanie w trybie zdalnym w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Nie dotyczy to uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas „0”, którzy uczyć się będą stacjonarnie w szkole.

Zasady pracy zdalnej nie ulegają zmianie w stosunku do poprzednich okresów, tzn.:

– lekcje odbywają się zgodnie z planem danej klasy poprzez aplikację Teams,

– frekwencja sprawdzana jest z użyciem funkcji listy obecności danego zespołu,

– uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia mikrofonu  i/lub kamery,

Prosimy uprzejmie o śledzenie informacji na stronie internetowej oraz komunikatów w dzienniku elektronicznym.

Podstawa prawna:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000230101.pdf

https://sp1sierakowice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adrian_klawikowski_sp1_sierakowice_pl/Eb-CGcH8Hv1EpyucWwUVarQB9gMMTc_69D9dkvnLKjsgeg?e=20xRZp


Pomoc techniczna dostępna jest w od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu +48 506 995 557 lub adresem mailowym pomoc@sp1.sierakowice.pl – problemy techniczne związane z logowaniem się do szkolnej platformy Office365 i aplikacji TEAMS itp.