Zachęcamy wszystkich uczniów klas od 1 do 8 żebyście wykonali plakat, na którym przedstawicie, dlaczego warto oszczędzać pieniądze, jakie korzyści nam to daje? Dla uczniów klas 4-8 to szansa na uzyskanie dodatkowych punktów przed wystawieniem ocen z I półrocza oraz nagród dla zwycięzców, a dla młodszych dzieci uzyskanie pozytywnego zachowania od wychowawcy.

Regulamin konkursu na plakat promujący oszczędzanie

  1. Organizatorem konkursu są panie: Ewa Bednarek i Anita Drywa
  2. Konkurs trwa od 10 stycznia do 16 stycznia 2022 r.
  3. Konkurs adresowany jest do uczniów I-VIII SP nr 1 w Sierakowicach
  4. Przedmiotem konkursu jest plakat pt. „Co nam daje OSZCZĘDZANIE?
  5. Cele konkursu:

– zachęcanie uczniów do oszczędzania,

– wyrabianie świadomości oszczędzania oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych,

– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– prezentowanie talentów.

  1. Wymagania dotyczące prac konkursowych

a) prace wykonuje jedna osoba,

b) wymiary plakatu – format A3

c) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, muszą być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę,.

    7. Prace należy składać do sali 51 p. Ewy Bednarek lub sali 28 do pani Anity Drywa do dnia 17 stycznia 2022 r.

    8. Kryteria oceny prac:

– związek pracy z tematem,

– wartość artystyczna,

– zachowanie funkcji i cech plakatu,

– koncepcja i kompozycja plakatu,

– estetyka i samodzielność pracy.

     9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2022 r.

    10. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

     11. Postanowienia dodatkowe:

a) organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,

b) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora,

c) odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy nadesłanej na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu.