1. Pełnienie dyżuru uczniowskiego w szkole ma na celu w szczególności:
a) Przygotowanie uczniów do pełnienia dodatkowych funkcji w szkole.
b) Kształtowanie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i mienie w szkole.
c) Kształtowaniem umiejętności współpracy ucznia z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły.
d) Prezentowanie przez ucznia wysokiej kultury osobistej.
e) Kształtowanie pozytywnych postaci społecznych.

2. Postanowienia ogólne:
a) Dyżur trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-13.55.
b) Pełni go dwóch uczniów klas siódmych i ósmych wybranych przez wychowawcę zgodnie z obowiązującym dla klasy harmonogramem ustalonym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
c) Stanowisko dyżurnych znajduje się przy wejściu do szkoły.
d) Dyżur jest nadzorowany przez wychowawcę danej klasy pełniącej dyżur.
e) Wychowawca jest zobowiązany uzyskać zgodę od rodziców na pełnienie dyżuru.
f) Za wzorowe pełnienie dyżuru wychowawca może przydzielić 5 pkt według kryteriów: punktualność, wywiązywanie się obowiązków, kultura osobista, zachowanie porządku w rejonie pełnienia dyżuru, noszenie identyfikatorów i stroju galowego.
g) Dyżurni mają obowiązek takiej organizacji swojej pracy, aby przy ich stoliku ciągle był obecny co najmniej jeden dyżurujący uczeń.
h) Dyżurnych obowiązuje strój galowy i noszenie identyfikatorów.
i) Uczniowie pełniący dyżur są zwolnieni danego dnia z zajęć lekcyjnych, a fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
j) Uczniowie dyżurujący mogą zgłosić następnego dnia nieprzygotowanie do zajęć z przedmiotów, które odbywały się w dniu pełnienia dyżuru.
k) W czasie trwania dyżuru nie wolno uczniom opuszczać terenu szkoły.
l) W przypadku niewłaściwego pełnienia dyżuru dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub wychowawca może zmienić uczniów dyżurnych, wpisując im punkty ujemne (zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania).

3. Zadania dyżurnych:
a) Udzielanie informacji uczniom i osobom przychodzącym do szkoły o funkcjonowaniu placówki (plan zajęć, terminy przerw, obecność nauczycieli na terenie szkoły)
b) Kierowanie do dyrekcji, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego interesantów przybywających do szkoły.
c) Utrzymanie porządku i czystości w rejonie pełnienia dyżuru.
d) Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły dyrekcji lub innym pracownikom szkoły.
e) Wykonywanie innych zadań przydzielonych przez pracowników szkoły związanych z funkcjonowaniem placówki.