Konwencja o prawach dziecka, którą uchwalono w 1989 roku określa prawa wszystkich dzieci. Przysługują one młodym ludziom do 18 roku życia – bez względu na płeć, język, religię itd.
Poniżej znajdziesz krótkie streszczenie i omówienia głównych praw dziecka.
Prawo do życia i tożsamości
Państwo powinno Ci zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Od momentu urodzin masz prawo do imienia i nazwiska i jeśli to możliwe do poznania swoich rodziców i bycia przez nich wychowywanym.
Prawo do wychowania w rodzinie
Twoi rodzice (opiekunowie) mają obowiązek wspierać Twój rozwój, i uczyć Cię korzystać ze swoich praw. Masz prawo mieszkać ze swoimi rodzicami (chyba, że byłoby to dla Ciebie szkodliwe). Jeśli Twoim rodzice nie mogą się Tobą opiekować państwo musi Ci zapewnić ochronę, pomoc i opiekę zastępczą.
Prawo do wyrażania własnych poglądów
Masz prawo wyrażać swoje zdanie w sprawach, które Cię dotyczą, a dorośli powinni go wysłuchać i wziąć je pod uwagę. Masz prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do zapisywania się do rożnych stowarzyszeń, o ile nie ogranicza to praw innych osób.
Prawo do prywatności
Nikt nie ma prawa do ingerencji w Twoją prywatność, chyba, że robi to ze względu na dobro Twoje lub Twoich bliskich.
Prawo do informacji
Masz prawo swobodnie się wypowiadać w każdej formie (ustnej, pisemnej, rysunkowej itp.), uzyskiwać informacje z różnorodnych źródeł (jak książki, media itp.)
Twoje dobro jest celem najwyższym
W przypadku adopcji najważniejsze jest Twoje dobro. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek niepełnosprawność, masz mieć dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, do edukacji, przygotowania zawodowego i rekreacji. Jeśli nie znajdujesz się pod opieką rodziców, tylko mieszkasz na stałe lub czasowo poza swoim rodzinnym domem, masz prawo do tego, aby sprawdzano, jakie masz tam warunki, czy sytuacja, z powodu której się tam znalazłeś, nie uległa zmianie.
Prawo do godziwych warunków socjalnych
Masz prawo do opieki zdrowotnej. Państwo ma obowiązek Ci pomagać, jeśli Ty i Twoja rodzina jesteście ubodzy lub znajdujecie się w trudnej sytuacji życiowej.
Prawo do edukacji
Masz prawo do nauki. Nauczanie podstawowe powinno być obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich dzieci. Edukacja powinna sprzyjać rozwojowi Twojej osobowość, Twoich zdolności i umiejętności.
Masz prawo do poznawania i korzystania z kultury, nauki i języka Twojej rodziny oraz wyznawania i praktykowania własnej religii.
Prawo do odpoczynku
Masz prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych.
Ochrona przed przemocą
Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować i wykorzystywać w celach seksualnych. Masz prawo do ochrony przed wykonywaniem pracy, która jest niebezpieczna, szkodliwa dla Twojego zdrowia lub przeszkadza Ci w nauce. Nikt nie ma prawa angażować Cię w produkcję narkotyków i handel nimi ani zmuszać czy namawiać do ich zażywania.
Ochrona przed konfliktem zbrojnym
Jeśli nie masz 15 lat, państwo nie może rekrutować Cię do wojska i musi Cię chronić przed bezpośrednim udziałem w działaniach zbrojnych.
Ochrona w procesie karnym
Jeśli złamałeś prawo, nie powinieneś przebywać w więzieniu z dorosłymi i masz prawo utrzymywać kontakt ze swoją rodziną, do pomocy prawnej, psychologicznej itp., powinieneś uzyskać pomoc prawną i być właściwie traktowany przez system sprawiedliwości.