PEDAGOG SZKOLNY kl. 0-III p. GRAŻYNA BRZESKA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00 – 12:00 10:30 – 12:30 10:30 – 12:30 9:00 – 10:00

PEDAGOG SZKOLNY kl. IV-VIII p. WIOLETTA SZULC

Gabinet pedagoga mieści się na I piętrze  szkoły w sali nr 47.
 
Plan pracy pedagoga szkolnego 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:40-09:40

 11:30-14:30

 07:50-08:50

 09:45-10:45

 11:30-14:30

 08:00-15:00  07:45- 13:45  09:40-10:40

Pedagog szkolny pełni w szkole zadania w zakresie:

• diagnozy i rozpoznawania indywidualnych potrzeb psychicznych, poznawczych i społecznych uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
• pomocy w organizowaniu działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych na terenie szkoły;
• prowadzenia działań i pomocy w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się uczniów;
• udzielania rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych;
• współpracy z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;
• prowadzenia indywidualnych porad dla uczniów w zakresie eliminowania napięć psychicznych i emocjonalnych oraz rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych;
• organizowania pomocy dla uczniów w zakresie wyrównywania braków wiadomości i umiejętności szkolnych;
• organizowania pomocy dla rodziców w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych uczniów;
• organizowania i prowadzenia zajęć, warsztatów i pogadanek w zakresie profilaktyki; przeciwdziałania patologiom społecznym; sposobu rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie sytuacjach trudnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
• organizowania i udzielania różnych form wsparcia i pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
• prowadzenie doradztwa pedagogiczno – psychologicznego dla rodziców i nauczycieli;
• prowadzenie działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym.