Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 410 ze zm.) wyznaczył nowy okres zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Zgodnie z § 2 na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. szkół.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy
w Sierakowicach do 07.06.2020r. zostają zwieszone zajęcia z wyjątkiem:

 1. Od 25 maja 2020 r. do 07.06.2020 r. uczniowie klas I-III w godzinach od 8.00 do 13.00:

–  mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w szkole – będę realizowane zajęcia świetlicowe,
zaś zdalne nauczanie obowiązuje nadal i realizowane jest na dotychczasowych zasadach,

–  do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących,

– pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadnia związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Od 25 maja 2020 r. do 07.06.2020 r. prowadzone będą w szkołach za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 2. Od 25 maja 2020 r. do 07.06.2020 r. dla uczniów klas VIII zorganizowane zostaną konsultacje
  z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 3. Od 01.06.2020 r. do dnia 07.06.2020 r. dla wszystkich uczniów szkoły zapewnia się konsultacje
  z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 4. Szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach dostępnych na stronie internetowej szkoły.

Pytania należy kierować bezpośrednio do sekretariatu pod numer telefonu 58 681 62 34 lub mailowo sekretariat@sp1.sierakowice.pl

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami,
o których mowa wyżej.

Komunikat w sprawie wznowienia działalności przez oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zostanie opublikowany do 29.05.2020 r.

Załączniki:

 1. Procedura przedszkola  i oddziałów przedszkolnych na czas zagrożenia COVID-19 z dnia 20.05.2020 r.
 2. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP1w Sierakowicach na czas zagrożenia COVID-19 z dnia 20.05.2020 r.